Skup się na rozwoju
swojej firmy,
my zadbamy o
faktoring dla ciebie

Faktoring samorządowy

W niesprzyjających warunkach ekonomicznych, wywołanych przez spowolnienie w gospodarce przed jednostkami samorządu terytorialnego stoją coraz większe wyzwania dotyczące pozyskania środków finansowych umożliwiających ich rozwój.

Niższe wpływy z budżetu, zwiększające się zadłużenie podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych wobec jednostek samorządu terytorialnego ogranicza zasoby wolnej gotówki, co ma swoje odzwierciedlenie w obniżonym poziomie depozytów bankowych, jak również w ograniczeniu nakładów na realizację zadań. Brak zasobów pieniężnych przyczynia się również do znaczącego wzrostu poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego szukając możliwych rozwiązań swoich problemów, korzystają z szerokiego pakietu usług bankowych, sięgając po produkty poprawiające płynność, zapewniające finansowanie długoterminowe, pozwalające na zamianę aktywów trwałych na środki pieniężne. Podmioty z sektora bankowego mając świadomość potrzeb jednostek samorządu terytorialnego coraz chętniej dostosowują swoją ofertę do specyfiki samorządów. Jednym z narzędzi finansowych oferowanych samorządom jest faktoring samorządowy.

Co to jest faktoring samorządowy?

Faktoring samorządowy obejmuje transakcje, w których odbiorcą jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat, województwo), a dostawcą podmiot gospodarczy realizujący dostawy lub świadczący usługi wobec jednostki samorządowej. W ramach faktoringu samorządowego następuje finansowanie, obsługa oraz przejęcie ryzyka przez faktora.

Faktoringu samorządowy to usługa skierowana do dostawców towarów i usług, którzy działają na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Jest to łatwy i szybki sposób, który umożliwia pozyskanie środków finansowych na spłatę wierzytelności, których płatnikiem są jednostki samorządu terytorialnego. Faktoring samorządowy jest instrumentem bieżącego finansowania należności, które posiadają odroczony termin płatności, dlatego też może być narzędziem wykorzystywanym w procesie zarządzania płynnością finansową JST.

Faktoring samorządowy umożliwia dostawcom towarów lub usług na szybkie zbycie, drogą cesji, swoich roszczeń finansowych względem jednostki samorządu, dla której realizują sprzedaż. W ramach przyznawanego limitu faktor jest w stanie sfinansować nawet 100% wartości przekazanych faktur jak również jest w stanie przejąć ryzyko braku spłaty przez jednostkę samorządu (choć nie zawsze musi to mieć miejsce).

W wyniku zawarcia umowy faktoringu samorządowego wraz z wierzytelnością Faktor nabywa wszelkie prawa z nią związane, w szczególności roszczenia o zaległe odsetki, nie przejmuje natomiast zobowiązań faktoranta wobec dłużnika. Natomiast faktorant, czyli wystawca faktury nadal zobowiązany jest jednak do wywiązania się ze wszystkich świadczeń na rzecz dłużnika wierzytelności - jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna faktoringu samorządowego...

Podstawą prawną faktoringu jest art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, według którego wierzytelności mogą być przeniesione bez zgody dłużnika na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiłoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Podmioty w faktoringu samorządowym...

Usługa faktoringu samorządowego przeznaczona jest dla firm, które współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzą sprzedaż z odroczoną płatnością, a także dla firm, które na potrzeby przetargu bądź kontraktu wymagają gwarancji refinansowania. W faktoringu samorządowym mamy do czynienia z trzema podmiotami:

 • faktorant – podmiot, który dostarcza określone produktów czy świadczący usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, np. przedsiębiorstwo komunalne;
 • faktor – instytucja finansowa świadcząca usługi faktoringowe;
 • dłużnik – jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca towarów czy usług, który jest zobowiązany do zapłaty.

Przedmiot transakcji faktoringu samorządowego...

Przedmiotem transakcji faktoringu samorządowego mogą być tylko wierzytelności pieniężne, bezsporne, niewymagalne, bez prawnych lub umownych ograniczeń cesji oraz niewynikające z kwot wstrzymanych z tytułu gwarancji lub kar, powstałe z tytułu:

 • usług bieżących realizowanych na rzecz samorządów, m.in.: sprzątanie, ochrona mienia, utrzymanie zieleni, zakupy mienia ruchomego
 • finansowania procesów inwestycyjnych, np. w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym. Finansowanie to może dotyczyć całego procesu inwestycji, który może trwać nawet kilka lat, jak również odbiorców częściowych, gdzie wierzytelności powstają po odbiorze danego etapu prac.

Mechanizm transakcji faktoringu samorządowego...

Uruchomienie usługi faktoringu samorządowego wiąże się ze spełnieniem pewnych wymogów formalnych, które nie są jednak ani zbyt czasochłonne, ani uciążliwe dla żadnej ze stron.

W przypadku dostawcy, z którym bank zawiera umowę faktoringu samorządowego, podlega on jedynie bardzo uproszczonej procedurze weryfikacji. Nie ma konieczności przedstawiania przez dostawcę zbyt wielu dokumentów finansowych, gdyż w tym przypadku nie jest on przedmiotem standardowej oceny kredytowej.

Podmiotem transakcji, który podlega ocenie jest natomiast jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach kredytowych.

Mechanizm transakcji faktoringu samorządowego można przedstawić w sposób następujący:

 1. Sprzedaż towarów lub usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. (relacja faktorant – JST);
 2. Wystawienie przez faktoranta faktury. (relacja faktotant – JST);
 3. Zgłoszenie przez faktoranta faktury do finansowania. (relacja faktorant – faktor);
 4. Udzielenie przez faktora na rzecz faktoranta finansowania w postaci zaliczek z tytułu wykupionych wierzytelności. (relacja faktor – faktorant);
 5. Spłata przez JST należności za zakupione towaru lub usługi na rachunek faktora. (relacja JST – faktor); w przypadku opóźnień z spłacie należności faktor wysyła ponaglenia.
 6. Rozliczenie wierzytelności pomiędzy faktorem i faktorantem w postaci wypłaty części niefinansowej, po uprzedniej całkowitej spłacie wierzytelności przez JST. (relacja faktor – faktorant)

Formy faktoringu samorządowego

Instytucje faktoringowe mogą zaoferować dwie podstawowe formy faktoringu wykorzystywane w przypadku podmiotów współpracujących z jednostką samorządu terytorialnego. Należą do nich:

 • faktoring pełny (bez regresu, właściwy), w którym wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. W takim przypadku, w sytuacji niewypłacalności dłużnika, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do faktoranta. Ten rodzaj faktoringu nie obciąża bilansu faktoranta, a więc umożliwia pozyskanie gotówki bez wzrostu zobowiązań;
 • faktoring niepełny (z regresem, niewłaściwy), w ramach którego wraz z cesją wierzytelności na faktora nie przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika. Powyższy faktoring przypomina w swojej istocie zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez faktoranta.

Ponadto w samej jednostce samorządu terytorialnego można wykorzystać koncepcję tzw. faktoringu odwróconego, w ramach którego na podstawie umowy z odbiorcą wyrobów bądź usług faktor finansuje jego dostawców. W tej formie faktoringu wskazani zostają dostawcy wyrobów/usług, którzy zostają objęci faktoringiem odwróconym. Dlatego też faktury otrzymane przez odbiorcę są przekazywane do faktora, który wypłaca dostawcom należności w terminie określonym w umowie faktoringowej. Faktoring odwrócony może być wykorzystany przez jednostki samorządu terytorialnego, umożliwia on bowiem sfinansowanie zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych za dostarczone dla nich dobra czy usługi. Można więc go także zastosować w procesie finansowania działalności inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego. Zanim jednak zostanie on wykorzystany, instytucja finansowa dokona oceny zdolności kredytowej danej jednostki samorządu terytorialnego.

Okres finansowania wierzytelności

W przypadku faktoringu samorządowego okres finansowania wierzytelności, czyli od daty wystawienia faktury do terminu jej płatności, nie powinien dłuższy niż 360 dni.

Korzyści płynące z usługi faktoringu samorządowego

Usługa faktoringu samorządowego rodzi liczne korzyści zarówno dla dostawcy towarów lub usług, czyli dla faktoranta jak również dla odbiorcy tych dóbr czyli jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści dla faktoranta przedstawiają się jak następuje:

 • szybki dostęp do środków finansowych z tytułu realizacji sprzedaży na rzecz JST, otrzymanie środków finansowych przed terminem płatności wierzytelności;
 • brak konieczności oceny kredytowej,
 • przejęcie przez Bank ryzyka opóźnienia spłaty wierzytelności,
 • po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego bezsporność wierzytelności, faktorant uzyskuje równowartość wystawionych faktur,
 • brak konieczności brania udziału w postępowaniu przetargowym (dotyczącym obsługi finansowej), gdyż faktor finansuje istniejące zobowiązania,
 • wzmacnia pozycję konkurencyjną dostawcy, poprzez możliwość wydłużenia terminów płatności dla jego kontrahentów,
 • możliwość wynegocjowania przez faktotanta rabatów u jego kontrahentów z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań, co możliwe jest dzięki przedterminowym wpływom od faktora,
 • likwidacja zatorów płatniczych,
 • możliwość elastycznego finansowania, co jest szczególnie ważne przy wzroście obrotów.

Korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego obejmują m.in.:

 • możliwość realizacji zakupów oraz prowadzenia inwestycji przez JST, pomimo niewystarczających środków pieniężnych w danym roku budżetowym,
 • brak konieczności przeprowadzenie przetargu publicznego (dotyczącego obsługi finansowej), gdyż Bank finansuje istniejące zobowiązania,
 • brak dodatkowych kosztów po stronie JST, (o ile nie korzysta z dodatkowego terminu na spłatę zobowiązania),
 • możliwość dokonania płatności po terminie płatności zgodnie z planem spłat zaakceptowanym przez Bank,
 • brak wpływu na zwiększenie współczynnika zadłużenia JST.

Koszty faktoringu samorządowego

W przypadku umowy faktoringu samorządowego koszty ponosi faktorant, czyli dostawca towarów lub usług dla jednostki samorządu terytorialnego. Koszt te można podzielić na następujące składowe:

 • prowizję przygotowawczą – liczoną jako procent limitu factoringowego, pobieraną po uruchomieniu umowy, a następnie po jej odnowieniu,
 • prowizję operacyjną – zwaną również faktoringową, liczoną jako określony procent nabywanej wierzytelności,
 • odsetki dyskontowe za finansowanie – oparte na zmiennej stawce referencyjnej i naliczane za okres od dnia wypłaty do terminu płatności faktury, potrącane z wypłaconej zaliczki,

Czasami doliczane są również opłaty dodatkowe, np. doradcze, inkasowe, za działalność reklamową i marketingową, kojarzenie dostawców z odbiorcami czy prowadzenie postępowań spornych. Są one wyrażane najczęściej procentowo, a naliczane od wysokości wykupionych faktur.

Zabezpieczenie transakcji faktoringu samorządowego

Powstałe w wyniku usługi faktoringu samorządowego wierzytelności są potwierdzone fakturą VAT wystawioną (zgodnie z przepisami o VAT) przez faktoranta do zapłaty przez podmiot samorządu terytorialnego. Transakcja wykupu wierzytelności odbywa się jest za zgodą jednostki samorządu terytorialnego, po uprzednim skutecznym powiadomieniu jej o cesji wierzytelności na rzecz faktora. Faktorzy przy finansowaniu transakcji faktoringu samorządowego nie wymagają od wystawcy faktury żadnych innych zabezpieczeń poza zgodą na cesję wierzytelności, wyrażoną na piśmie przez jednostkę samorządu terytorialnego (dłużnika).

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij