Skup się na rozwoju
swojej firmy,
my zadbamy o
faktoring dla ciebie

Faktoring pełny, niepełny, z regresem

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach standardem w handlu między przedsiębiorstwami jest wystawianie faktur z odroczonym terminem. Jest to z pewnością dogodne rozwiązanie dla strony kupującej, bowiem może uregulować należność w odpowiednim czasie.

Co innego w przypadku przedsiębiorstwa, które sprzedaje. Musi się ono przygotować na to, że w najbliższym czasie nie otrzyma należności. Tak naprawdę musi wtedy szukać innych źródeł finansowania, które pomogą podjąć dalszą produkcję czy świadczenie konkretnych usług.

Jednymi z najpopularniejszych sposobów jest leasing, pożyczki z sektora pozabankowego, fundusze pomocowe czy emisje krótkoterminowych papierów dłużnych. Nasza firma natomiast proponuje wyjątkowe rozwiązanie: faktoring dla firm:

 • jednoosobowych (w tym mikrofirm),
 • transportowych,
 • spółek (w tym sp. z o.o.),
 • rolników,
 • i innych.

Jest to świetne rozwiązanie polegające na wykupieniu niezapłaconych faktur z terminem ważności do jednego roku. W rezultacie, dzięki faktoringowi dla firm od razu otrzymujesz należność za wykonaną pracę i możesz działać dalej.

Podstawa prawna

Umowa faktoringu należy do umów nienazwanych zawieranych zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353 KC) i łączy w sobie cechy przelewu wierzytelności, dyskonta i umowy zlecenia. W bankach podstawą dla działalności faktoringowej jest art.5 ust. 2 pkt. 5 prawa bankowego, który obrót wierzytelnościami określa jako czynność bankowość subiektywną .W związku z tym, że istotną częścią faktoringu jest przelew wierzytelności, mają do niego zastosowanie przepisy dotyczące przelewu wierzytelności.

Umowę factoringu zawierają, dostawca towarów i usług, czyli faktorant oraz nabywca wierzytelności, czyli faktor. Odbiorca towarów i usług, dłużnik factoringowy jest uczestnikiem transakcji factoringu lecz nie stanowi strony zawieranej umowy. Zawarcie umowy factoringu nie jest możliwe w przypadku kiedy dłużnik factoringowy w umowie z dostawcą zamieści klauzulę, która zakazywać będzie cesji wierzytelności na osobę trzecią.

Przedmiotem umowy factoringu są wierzytelności w obrocie towarowym krajowym lub zagranicznym, które posiadają następujące cechy:

 • są bezsporne,
 • są niewymagalne,
 • są należycie udokumentowane,
 • ich termin zapłaty nie jest dłuższy niż z reguły 180 dni od daty powstania,
 • nie są w żaden sposób obciążone, a nadto
 • nie istnieją żadne ograniczenia w obrocie tymi wierzytelnościami.

Przedmiotem faktoringu obok przelewu wierzytelności na rzecz faktora mogą być również czynności dodatkowe, takie jak ściągnięcie należności, o których mowa w umowie faktoringowej, sprawdzenie kondycji finansowej dłużnika, świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i finansowego.

Firma Idalion Finanse Sp. z o.o. od lat wspomaga swoich Klientów w staraniach o instrumenty finansowe dostępne na rynku. Współpraca z naszą firmą profituje bezbłędnym wejściem na złożony rynek finansjery. Dla Klientów oznacza to szybkie pozyskanie finansowania bez dodatkowych kosztów związanych z ryzykiem odrzucenia wniosku.

Rodzaje faktoringu

Faktoring jest stosunkowo elastycznym instrumentem finansowym. Wiele opcji faktoringu pozwala na optymalny dobór sposobu finansowania uwzględniający indywidualne zapotrzebowania klienta. Poniżej omówione zostały dominujące na rynku rodzaje faktoringu.

Rodzaje zawieranych umów factoringu dzielone są według kilku kryteriów.

I. Ze względu na umiejscowienie ryzyka niewypłacalności dłużnika

 • Faktoring pełny (bez regresu) - Najważniejszym atutem tego rodzaju faktoringu jest fakt, iż ryzyko niewypłacalności leży wyłącznie po stronie faktora. W przypadku kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności faktor nie posiada prawa regresu względem zbywcy wierzytelności. Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru bądź też usługi na rzecz dłużnika, faktorant od razu dysponować zaczyna środkami finansowymi. Dodatkową korzyścią płynącą z faktoringu pełnego jest poprawa struktury bilansu przedsiębiorstwa. Należności z tytułu dostaw i usług zostają automatycznie zamienione na gotówkę, paradoksalnie więc zastosowanie faktoringu pełnego owocuje poprawą zdolności kredytowej zbywcy. Regres wierzytelności w stronę faktoranta możliwy jest jedynie w przypadku gdy odbiorca zakwestionował jakość lub ilość dóbr z które zapłacił.

Wady i Zalety factoringu pełnego

 • Faktoring niepełny (z regresem) - W przeciwieństwie do faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na faktora wraz z cesją wierzytelności, podczas funkcjonowania umowy faktor finansuje umowy, rozlicza wierzytelności, ale nie zabezpiecza wspomnianego ryzyka niewypłacalności. W przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje wierzytelności w określonym terminie, faktor zwraca się do przedsiębiorcy o przeniesieni zwrotne tej wierzytelności. W takim przypadku faktorant musi zwrócić faktorowi otrzymaną wcześniej zaliczkę i sam na drodze sądowej musi dochodzić swoich praw. Częstą praktyką jest konieczność podpisania przez faktoranta weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie transakcji ze strony faktora.

Wady i zalety faktoringu niepełnego:

II. Ze względu na moment otrzymania środków pieniężnych za sprzedaną wierzytelność

 • Faktoring przyspieszony – w faktoringu przyspieszonym faktor natychmiast wypłaca 100 % wartości scedowanych na niego wierzytelności.
 • Faktoring zaliczkowy – występuje w sytuacji kiedy klient otrzymuje od faktora zaliczkę wynoszącą mniej niż 100% wartości wierzytelności, a której wysokość zależy od wartości wierzytelności i terminu spłaty. Zaliczka wypłacana jest natychmiast po otrzymaniu faktur przez faktora. Pozostałą część wypłaca się w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika.
 • Faktoring wymagalnościowy – występuje w sytuacji kiedy należność wobec klienta jest regulowana w terminie płatności dłużnika. Celem operacji zakupu wierzytelności nie jest więc wcześniejsze otrzymanie środków pieniężnych, lecz pomoc w ściągnięciu należności (faktorant nie płaci w tym przypadku faktorowi odsetek, a jedynie prowizję).

III. Ze względu na kryterium informowania dłużnika

 • Faktoring otwarty - występuje wówczas, gdy dłużnik powiadamiany jest niezwłocznie o umowie między faktorem i klientem.
 • Faktoring półotwarty – wysteruje w sytuacji kiedy dłużnik zostaje powiadomiony o umowie faktoringu dopiero w momencie wezwania go przez bank do uiszczenia należności. Faktor zawiadamia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej nie wprost, ale wzywa go do uregulowania płatności u siebie (nie u faktoranta!);
 • Faktoring tajny – występuje w sytuacji, kiedy nie dochodzi w ogóle do zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy przez faktora i faktoranta;

Rola factoringu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa

W porównaniu z tradycyjnymi formami krótkoterminowego finansowania, do których należą między innymi kredyty obrotowe, finansowanie w usłudze faktoringu pozwala w sposób elastyczny zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa, a wartość finansowania jest zawsze dostosowana do potrzeb dostawcy. Jednym z wyróżników faktoringu jest właśnie fakt, że jest to finansowanie płynne, powiązane z wielkością obrotu, tj. realizowanego przychodu firmy. Oznacza to, że wzrost obrotu (wynikający często z rozwoju przedsiębiorstwa) prowadzi do automatycznego i proporcjonalnego wzrostu finansowania. Środki wypłacone w ramach finansowania należności mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany cel, a ich spłata będzie dokonana przez odbiorców przedsiębiorstwa (samospłacalność produktu faktoringowego ma bardzo istotne znaczenie przy ocenie transakcji faktoringowych).

Finansowanie stanowi najważniejszą funkcję factoringu, a zarazem stanowi o przewadze tego instrumentu nad innymi formami finansowania. Bieżący dostęp do środków finansowych pozwala na:

Ponadto usługa faktoringowa umożliwia klientowi uwolnienie się od pracochłonnych i uciążliwych czynności związanych z monitoringiem sytuacji finansowej odbiorców. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi faktor uzyskuje informacje o dłużnikach w maksymalnie krótkim czasie. W niektórych rodzajach transakcji faktoringowych faktor może także przejąć od przedsiębiorcy obowiązek śledzenia spływu należności i bieżącego reagowania na opóźnienia w zapłacie. Upominanie się o niewielkie zaległości w sytuacji negocjowania większych dostaw jest często dość trudnym dla firmy zadaniem, a faktor może to robić w imieniu swojego klienta.

Kto może starać się o faktoring?

Z faktoringu powszechnie korzystają firmy, które:

 • zwiększenie produkcji i zaspokojenie rosnącego popytu na oferowane produkty czy świadczone usługi,
 • terminową regulację zobowiązań, np. wobec organów państwowych jak US, ZUS albo wobec instytucji finansowych przy spłatach kredytu czy rat leasingowych,
 • uzyskanie rabatów lub skont u dostawców za wcześniejszą płatność
 • wzmocnienie relacji handlowych dzięki terminowym płatnościom,
 • przeznaczenie dostępnych środków finansowych na nowe inwestycje,
 • wydłużenie odbiorcom terminów płatności, które czasem wynika z wymogów rynku, ale może być też źródłem przewagi konkurencyjnej i sposobem na zwiększenie lojalności swoich kontrahentów,
 • poprawę wskaźników finansowych opisujących obszar płynności
 • zamianę w bilansie należności na gotówkę (w faktoringu pełnym), co wpływa na lepszą ocenę wywiadowni gospodarczych oraz instytucji finansowych.

  Jak wskazują powyżej punkty, korzystanie z faktoringu wskazane jest nie tylko w przypadku pojawienia się zagrożenia płynności finansowej, kiedy gotówka jest zamrożona w fakturach niezapłaconych przez odbiorców, a odroczone terminy zapłaty komplikują zarządzanie finansami firmy ale również może stanowić ważne narzędzie strategiczne, wbudowane w realizację przyjętych przez firmę celów. Instrument ten przestaje być już postrzegany tylko jako ostatnia deska ratunku dla firm mających poważne problemy finansowe, staje się zaś narzędziem ułatwiającym zarządzanie należnościami i ich finansowanie.

  • sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim) na zasadzie transakcji o charakterze ciągłym (nie jest to jednorazowa sprzedaż na konkretne zamówienie);
  • prowadzą działalność charakteryzującą się sezonowością, kiedy spiętrzenie sprzedaży w krótkim okresie i możliwość otrzymania zapłaty dopiero po pewnym czasie prowadzi do szybkiego wyczerpania kapitału obrotowego;
  • mają zwiększone potrzeby finansowe i potrzebują szybkiego dostępu do gotówki;
  • prowadzą aktywną strategię sprzedaży, zwiększając obroty, wchodząc na nowe rynki i finansując swoich kontrahentów poprzez wydłużanie kredytów kupieckich;
  • prowadzą strategię mającą na celu minimalizację ryzyka handlowego poprzez dyscyplinowanie odbiorców skutkujące skróceniem okresu spływu należności, co ogranicza liczbę złych długów oraz strat;
  • mają problemy z pozyskaniem dodatkowego finansowania zewnętrznego (np. kredytu bankowego) lub mają niewystarczające kapitały własne; chcą poprawić strukturę bilansu i wskaźniki finansowe, a przez to zwiększyć zdolność kredytową oraz zaufanie instytucji finansowych, inwestorów, kontrahentów i wywiadowni handlowych.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij