Tag: Umowa faktoringowa

Kiedy faktor może zrezygnować z zawarcia umowy?

Zazwyczaj powtarzamy, że faktoring jest dla każdego po spełnieniu kilku podstawowych warunków. I w zasadzie tak jest, firmy faktoringowe są na tyle elastyczne, że dopasują swoją ofertę do potrzeb każdego klienta.

Jest jednak kilka sytuacji, w których Faktor może odmówić pomocy potencjalnemu Faktorantowi. I nie one wynikają z jakichś konkretnych przepisów, a bardziej z praktyki. Faktoring jest może dość świeżą dziedziną biznesu, ale nie na tyle świeżą, żeby trzeba było popełniać tzw. błędy młodości.

Kwestie postępowania upadłościowego Dłużnika, albo figurowania na listach dłużników są oczywiste. Paradoksalnie to akurat nie dyskwalifikuje ostatecznie w oczach firmy faktoringowej, która ma narzędzia, żeby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami.

Pierwszym podstawowym sygnałem dla Faktora, że powinien odstąpić od umowy faktoringowej są problemy z komornikiem, albo komornikami u Dłużnika. Z bardzo prostego powodu – nie ma gwarancji, że wykupiona faktura będzie opłacona przez Dłużnika.

Podobnie Faktor może odmówić zawarcia umowy na Faktoring Odwrotny, gdy Faktorant ma problemy z komornikiem, gdyż nie ma wówczas 100% gwarancji, że środki jakie Faktorant otrzyma od Faktora nie zostaną zabrane przez komornika. Oczywiście Faktor może się zabezpieczyć stosowną umową cesji, po której zajęcie komornicze nie obejmuje faktur wykupionych przez Faktora. Pytanie, czy będzie chciał aż tak sobie komplikować sprawę.

Kolejnym warunkiem, który może wykluczyć możliwość zawarcia umowy faktoringowej, są powiązania kapitałowe, rodzinne, albo i takie i takie, pomiędzy Faktorantem, a Dłużnikiem. Rodzi to podejrzenie, że obie strony chcą w ten sposób w łatwy sposób rozwiązać własne problemy finansowe, wzajemne rozliczenia, albo – co gorsza – grozi to defraudacją środków otrzymanych od Faktora. Ten ostatni ma prawo z takiej transakcji się wycofać, albo w ogóle nie zawierać umowy.

Innym powodem, dla którego Faktor może zrezygnować z zawarcia umowy z Faktorantem jest prowadzona przez tego drugiego sprzedaż komisowa. Samo zawarcie umowy z Faktorantem jest tu jak najbardziej w porządku. Gorzej, jeśli powierzonego towaru, który jest przedmiotem umowy faktoringowej, Faktorant nie sprzeda. Niby można treść i wartość umowy później skorygować, ale w tym momencie zaczynają się schody. Faktorzy wolą czasem zbędnych komplikacji unikać.

Wreszcie ostatnim z warunków wykluczających umowę faktoringową (jeszcze raz podkreślamy – nie w każdej sytuacji Faktorzy muszą, ale to wystarczający powód, żeby nie podpisywali umowy) są różnego rodzaju zniżki i bonusy uzależnione od sprzedaży. Przykładowo – Faktor sprzedaje towar kupiony u Dłużnika, ale jeśli sprzeda go wystarczająco dużo może liczyć na dodatkowe zniżki. W tym momencie i wartość umowy faktoringowej ulega zmianie. Nie każdy Faktor ma ochotę na takie korekty.

Faktoring jest bardzo dobrą pozyskiwania środków finansowych praktycznie na bieżąco. Jednak – jak się okazuje – w każdej sytuacji firmy faktoringowe będą skłonne do współpracy.

W razie wątpliwości udzielimy wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse

 

 

 

Co moŻe byĆ przedmiotem faktoringu

Wiele pisaliśmy o tym, czym jest faktoring, jakie są jego rodzaje, sposoby rozliczeń między Faktorantem, a Faktorem. Ale nie można pominąć opisania tego, co może być przedmiotem Faktoringu.

Według definicji choć mamy tu podział na 3 rodzaje przedmiotu Faktoringu, to tak naprawdę najistotniejszy jest jeden. A chodzi o wierzytelności istniejące.

Szerzej ten model współpracy opisywaliśmy w innym tekście, więc teraz tylko pokrótce – Faktor przejmuje od Faktoranta wierzytelność (minus prowizja dla Faktora) i pojawia się jako trzecia strona transakcji. W przypadku Faktoringu Jawnego Dłużnik od razu się o tym dowiaduje, Tajnego wcale, Półjawnego po jakimś czasie. Faktor przejmuje na siebie egzekucję tej wierzytelności, dzięki czemu Faktorant otrzymuje szybko pieniądze za fakturę i nie musi zajmować się egzekwowaniem płatności. Umowa zazwyczaj obejmuje wierzytelności krótkoterminowe.

Dużo rzadziej przedmiotem Umowy Faktoringowej są wierzytelności przyszłe, oraz zobowiązania Faktoranta wobec dostawców.

W tym pierwszym przypadku chodzi o transakcje, które dopiero będą miały miejsce za jakiś czas, albo mają bardzo długi termin płatności. W tym wypadku najistotniejsze jest zaufanie między Faktorantem, a Faktorem, które jest wynikiem wieloletniej współpracy. Ponieważ Faktoring w Polsce jest usługą stosunkową młodą na takie wypracowanie zaufania między Faktorantem, a Faktorem, poza pojedynczymi przypadkami, trzeba jeszcze trochę poczekać.

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, w której przedmiotem Faktoringu są zobowiązania Faktoranta wobec dostawców. Jak wiadomo – w łańcuchu dostaw, aby opłacić dostawców, trzeba najpierw otrzymać należność od Dłużnika (czyli odbiorcy). Czasem jednak Faktorantowi zależy na tym, aby zdobyć środki jak szybciej. Z różnych powodów. Tu także współpraca między Faktorem, a Faktorantem wymaga wzajemnego zaufania, które wypracowuje się przez dłuższy czas.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 2)

Kontynuujemy swoją mini serię opisującą różne rodzaje Faktoringu. W pierwszej zajęliśmy się Faktoringiem w najczystszej postaci, czyli Faktoringiem: Pełnym, Niepełnym i Mieszanym. Jednak typów Faktoringu jest znacznie więcej. Dziś kolejna i – lojalnie uprzedzamy – nie ostatnia część.

Zajmiemy się Faktoringiem, którego najważniejszym kryterium jest moment zapłaty oczekiwanych środków.

Typ ten dzielimy na 3 rodzaje: Przyspieszony, Zaliczkowy i Wymagalnościowy. Zatem po kolei.

Faktoring Przyspieszony (Advance Factoring) ma miejsce wtedy, gdy Przedsiębiorca podpisuje z Faktorem umowę i po przekazaniu Faktorowi wszelkich wymaganych dokumentów (to zawsze pozostaje sprawą indywidualną) otrzymuje 100% wartości przekazanej wierzytelności pomniejszonej o prowizję dla Faktora. Moment płatności Strony ustalają między sobą indywidualnie, to nie jest odgórnie ustalone. W praktyce może to nastąpić z dnia na dzień chyba, że Strony postanowią inaczej.

Faktoring Zaliczkowy (Collection Factoring) – to w zasadzie forma Faktoringu Przyspieszonego z jedną, ale bardzo istotną różnicą. Wszystko odbywa się między Stronami tak, jak w przypadku opisanym powyżej, jednak w momencie podpisania Umowy i ustalenia terminu płatności Faktor przelewa na konto Faktoranta część, a nie całość kwoty, na jaką podpisana została umowa, w formie zaliczki. Może to być od 5 do 90% wartości całej umowy, wszystko zależy od ustaleń Stron i treści zawartej Umowy Faktoringowej, a kwota jest pomniejszona o prowizję Faktora. Brakującą kwotę Faktor przekazuje Przedsiębiorcy po uzyskaniu należności od Dłużnika. Faktoring Zaliczkowy stosowany jest zazwyczaj w sytuacji, gdy Faktor ma wątpliwości co do wypłacalności Dłużnika i jest to jego forma zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami.

Ostatnia forma to Faktoring Wymagalnościowy (Maturity Factoring). To w zasadzie odwrócenie Faktoringu Przyspieszonego, czyli Strony podpisują Umowę Faktoringową, ale Faktor przelewa środki na rzecz Faktoranta (standardowo pomniejszone o wartość prowizji) dopiero po uzyskaniu płatności od Dłużnika.

Brzmi prosto, ale w praktyce operacja jest dużo bardziej skomplikowana. Otóż po zawarciu Umowy Faktoringowej Faktorant wskazuje Dłużnikowi (lub dłużnikom), numer rachunku Faktora jako ten właściwy do regulowania należności. Po ich uregulowaniu Faktor przelewa na rzecz Faktoranta środki pomniejszone o własną prowizję. W przypadku, gdy faktur jest kilka i mają różne terminy płatności Faktor i Faktorant mogą umówić się, że Faktor po uzyskaniu części płatności od Dłużnika przeleje te środki na rzecz Faktoranta.

Faktoring nie jest taki trudny, a daje wiele możliwości. I nie są one skomplikowane, po prostu każdy z typów Faktoringu został wymyślony po to, aby jak najbardziej odpowiadać na potrzeby Przedsiębiorców.

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)