Kontynuujemy swoją mini serię opisującą różne rodzaje Faktoringu. W pierwszej zajęliśmy się Faktoringiem w najczystszej postaci, czyli Faktoringiem: Pełnym, Niepełnym i Mieszanym. Jednak typów Faktoringu jest znacznie więcej. Dziś kolejna i – lojalnie uprzedzamy – nie ostatnia część.

Zajmiemy się Faktoringiem, którego najważniejszym kryterium jest moment zapłaty oczekiwanych środków.

Typ ten dzielimy na 3 rodzaje: Przyspieszony, Zaliczkowy i Wymagalnościowy. Zatem po kolei.

Faktoring Przyspieszony (Advance Factoring) ma miejsce wtedy, gdy Przedsiębiorca podpisuje z Faktorem umowę i po przekazaniu Faktorowi wszelkich wymaganych dokumentów (to zawsze pozostaje sprawą indywidualną) otrzymuje 100% wartości przekazanej wierzytelności pomniejszonej o prowizję dla Faktora. Moment płatności Strony ustalają między sobą indywidualnie, to nie jest odgórnie ustalone. W praktyce może to nastąpić z dnia na dzień chyba, że Strony postanowią inaczej.

Faktoring Zaliczkowy (Collection Factoring) – to w zasadzie forma Faktoringu Przyspieszonego z jedną, ale bardzo istotną różnicą. Wszystko odbywa się między Stronami tak, jak w przypadku opisanym powyżej, jednak w momencie podpisania Umowy i ustalenia terminu płatności Faktor przelewa na konto Faktoranta część, a nie całość kwoty, na jaką podpisana została umowa, w formie zaliczki. Może to być od 5 do 90% wartości całej umowy, wszystko zależy od ustaleń Stron i treści zawartej Umowy Faktoringowej, a kwota jest pomniejszona o prowizję Faktora. Brakującą kwotę Faktor przekazuje Przedsiębiorcy po uzyskaniu należności od Dłużnika. Faktoring Zaliczkowy stosowany jest zazwyczaj w sytuacji, gdy Faktor ma wątpliwości co do wypłacalności Dłużnika i jest to jego forma zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami.

Ostatnia forma to Faktoring Wymagalnościowy (Maturity Factoring). To w zasadzie odwrócenie Faktoringu Przyspieszonego, czyli Strony podpisują Umowę Faktoringową, ale Faktor przelewa środki na rzecz Faktoranta (standardowo pomniejszone o wartość prowizji) dopiero po uzyskaniu płatności od Dłużnika.

Brzmi prosto, ale w praktyce operacja jest dużo bardziej skomplikowana. Otóż po zawarciu Umowy Faktoringowej Faktorant wskazuje Dłużnikowi (lub dłużnikom), numer rachunku Faktora jako ten właściwy do regulowania należności. Po ich uregulowaniu Faktor przelewa na rzecz Faktoranta środki pomniejszone o własną prowizję. W przypadku, gdy faktur jest kilka i mają różne terminy płatności Faktor i Faktorant mogą umówić się, że Faktor po uzyskaniu części płatności od Dłużnika przeleje te środki na rzecz Faktoranta.

Faktoring nie jest taki trudny, a daje wiele możliwości. I nie są one skomplikowane, po prostu każdy z typów Faktoringu został wymyślony po to, aby jak najbardziej odpowiadać na potrzeby Przedsiębiorców.

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)