Tag: Faktoring Tajny

Co moŻe byĆ przedmiotem faktoringu

Wiele pisaliśmy o tym, czym jest faktoring, jakie są jego rodzaje, sposoby rozliczeń między Faktorantem, a Faktorem. Ale nie można pominąć opisania tego, co może być przedmiotem Faktoringu.

Według definicji choć mamy tu podział na 3 rodzaje przedmiotu Faktoringu, to tak naprawdę najistotniejszy jest jeden. A chodzi o wierzytelności istniejące.

Szerzej ten model współpracy opisywaliśmy w innym tekście, więc teraz tylko pokrótce – Faktor przejmuje od Faktoranta wierzytelność (minus prowizja dla Faktora) i pojawia się jako trzecia strona transakcji. W przypadku Faktoringu Jawnego Dłużnik od razu się o tym dowiaduje, Tajnego wcale, Półjawnego po jakimś czasie. Faktor przejmuje na siebie egzekucję tej wierzytelności, dzięki czemu Faktorant otrzymuje szybko pieniądze za fakturę i nie musi zajmować się egzekwowaniem płatności. Umowa zazwyczaj obejmuje wierzytelności krótkoterminowe.

Dużo rzadziej przedmiotem Umowy Faktoringowej są wierzytelności przyszłe, oraz zobowiązania Faktoranta wobec dostawców.

W tym pierwszym przypadku chodzi o transakcje, które dopiero będą miały miejsce za jakiś czas, albo mają bardzo długi termin płatności. W tym wypadku najistotniejsze jest zaufanie między Faktorantem, a Faktorem, które jest wynikiem wieloletniej współpracy. Ponieważ Faktoring w Polsce jest usługą stosunkową młodą na takie wypracowanie zaufania między Faktorantem, a Faktorem, poza pojedynczymi przypadkami, trzeba jeszcze trochę poczekać.

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, w której przedmiotem Faktoringu są zobowiązania Faktoranta wobec dostawców. Jak wiadomo – w łańcuchu dostaw, aby opłacić dostawców, trzeba najpierw otrzymać należność od Dłużnika (czyli odbiorcy). Czasem jednak Faktorantowi zależy na tym, aby zdobyć środki jak szybciej. Z różnych powodów. Tu także współpraca między Faktorem, a Faktorantem wymaga wzajemnego zaufania, które wypracowuje się przez dłuższy czas.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 3)

Ostatnim razem zajmowaliśmy się typami Faktoringu, których najważniejszym kryterium jest moment zapłaty oczekiwanych środków. Dziś zajmiemy się typami Faktoringu, których głównym wyróżnikiem jest kryterium powiadomienia Dłużnika.

Takich typów jest 3: Jawny, Tajny i Półjawny.

W zasadzie same nazwy tego typu Faktoringu mówią nam wszystko, ale żeby formalności stało się zadość trzeba je wszystkie omówić.

Faktoring Jawny oznacza tyle, że Faktorant od samego początku informuje Dłużnika, że pojawiła się strona trzecia transakcji, czyli Faktor. Treść umowy pomiędzy Faktorantem i Faktorem pozostaje ich tajemnicą, niemniej dla Dłużnika najistotniejszą informacją jest to, że wierzytelność będzie musiał uregulować z Faktorem, a nie Przedsiębiorcą. Ten ostatni może również poinformować swoich partnerów i przelaniu wierzytelności na Faktora.

Faktoring Tajny jest przeciwieństwem Faktoringu Jawnego, choć nie jest to lustrzane odbicie. Otóż Przedsiębiorca i Faktor zawierają Umowę Faktoringową, ale nie informują o tym Dłużnika. Co więcej – i tu jest zasadnicza różnica – numer rachunku, na jaki ma zostać przelana wierzytelność, należy do Faktoranta, a nie Faktora. Dopiero po jej uregulowaniu Faktorant wypłaca Faktorowi prowizję należną za usługi.

Faktoring Półjawny to pośrednia forma między wcześniej wymienionymi. Polega ona na tym, że Faktor i Faktorant zawierają ze sobą Umowę Faktoringową, ale nie informują o tym Dłużnika od razu, a dopiero w momencie, w którym zbliża się termin płatności wierzytelności. Dopiero w tym momencie formalną stroną transakcji dla Dłużnika przestaje być Faktorant, a zaczyna być Faktor.

Faktoring nie jest trudny i każda jego forma jest po to, aby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie i zdjąć z nich groźbę przeterminowanych płatności. Bo Faktoring to nie jest przejmowanie przeterminowanych wierzytelności, a tych bieżących, przez co jest bardzo wygodnym narzędziem w rękach Przedsiębiorców.

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)

Czy warto staraĆ siĘ o faktoring tajny?

W Polsce faktoring tajny, jak tak tajny, że choć teoretycznie ma go w swojej ofercie część faktorów, to zarezerwowany jest tylko dla najlepszych klientów, a i tak nie wszystkich, reszta może o nim co najwyżej poważyć…

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czym jest faktoring tajny, powtórzmy kilka pojęć, które mogą nam być potrzebne. Faktoring to forma finansowania działalności przedsiębiorstwa, która pomaga poprawić jego płynność finansową i szybko odzyskać należności.

W usłudze tej funkcjonują trzy podstawowe pojęcia:
– faktorant – firma dostarczająca towary/usługi, wystawca faktury,
– dłużnik – odbiorca towaru/usługi, odbiorca faktury,
– faktor – firma świadcząca usługi faktoringowe.

Umowy faktoringowe można podzielić ze względu na termin płatności, według ryzyka oraz według terminu zawiadomienia dłużnika. W tym ostatnim przypadku wyróżnić można:


– faktoring otwarty – dłużnik w tym wypadku jest niezwłocznie powiadamiany o zawarciu umowy faktoringowej,
– faktoring półotwarty – dłużnik zawiadamiany jest o podpisaniu umowy w momencie wezwania do zapłaty wierzytelności,
– faktoring tajny – dłużnik nie jest zawiadamiany o podpisaniu umowy.

Typowa umowa faktoringu wymaga akceptacji cesji wierzytelności przez dłużnika. Kiedy jednak takiej zgody nie ma, rozwiązaniem jest faktoring tajny. W tym przypadku dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej. Dłużnik może jedynie zostać poinformowany o zmianie konta, na które powinien wnieść zapłatę należną faktorantowi. Istnieje również inna możliwość – środki pieniężne wpływają na konto faktoranta, a ten zwraca faktorowi zainwestowane środki w umówionym terminie.


Faktoring tajny (inne nazwy to: cichy, nienotyfikowany) najczęściej jest on stosowany, gdy faktorant jest stałym klientem faktora, a ich dotychczasowa współpraca przebiegała bez zakłóceń. Dla faktoranta ta forma faktoringu również niesie ze sobą pewne ryzyko. Ponieważ dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy, faktor nie może zapewnić dodatkowych usług związanych z umową, na przykład monitoringu czy windykacji należności.


Faktoring nienotyfikowany cieszy się dużą popularnością m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy na Cyprze. Natomiast w Polsce występuje raczej rzadko, albo jest tak tajny, że faktorzy sami o nim nie wiedzą za dużo.?